از همه چیز گفتن و ...

مواردمهم مربوط به آیین نامه آموزشی وهدایت تحصیلی دانش آموزان

موارد مهم مربوط به آئین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه(شیوه سالی واحدی)

 

ü      چنانچه درس های باقی مانده از پایه دوم پیش نیاز درس های پایه سوم باشد دانش آموز پایه سوم باید این درس ها را با رعایت ضوابط پیش نیاز به همراه سایر درس های پایه سوم برابر مقررات و حداکثر تا 37 واحد انتخاب کند.

 

ü      اگر دانش آموز پایه سوم قبلا از درس پیش نیاز نمره 7 تا 10 را کسب کرده باشد انتخاب درس های پیش نیاز و اصلی به صورت همزمان و یا درس های اصلی مقدم بر درس های پیش نیاز برای وی بلامانع است.

 

 

ü      چنانچه درسهای باقی مانده از پایه دوم پیش نیاز درس های پایه سوم نباشد انتخاب این درس ها به تابستان سال سوم موکول می شود.

 

ü      دانش آموزی که در پایان سال دوم موفق به کسب نصاب قبولی از درس های کارگاهی و عملیات میدانی در شاخه فنی حرفه ای و استانداردهای مهارت(درس های مهارتی) در شاخه کاردانش نشود باید درس های مذکور را در پایه سوم یا دوره تابستانی یا دی ماه سال بعد صرفا بصورت غیر حضوری انتخاب کند و در امتحان آن درس ها که در خردادماه یا پایان دوره تابستانی و یا دی ماه سال بعد برگزار می شود شرکت کند. تعداد واحدهای درس های مذکور مشمول سقف واحدهای مجاز پایه سوم نمی شود.

 

ü      دانش آموز سال سوم چنانچه در پایان تابستان نیز موفق به گذراندن برخی از درس های پایه سوم نشود می تواند در امتحانات دی ماه شرکت کند و حداکثر 32 واحد از درس های باقی مانده را امتحان دهد.

چنانچه این قبیل دانش آموزان بلافاصله پس از دوره تابستانی قصد ادامه تحصیل در واحدهای آموزشی بزرگسالان را داشته باشند در نیمسال اول بصورت رایگان ادامه تحصیل خواهند داد.

چناچه پس از شرکت در امتحانات دی ماه موفق به گذراندن برخی از درس ها نشده باشد حق ادامه تحصیل در واحدهای آموزشی روزانه را ندارد و می تواند برابر مقررات در واحد آموزشی بزرگسالان و یا بصورت داوطلب آزاد ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد.

 

شرایط قبولی در پایه اول

1-      نمره سالانه وی در هر ماده در سی کمتر از 10 نباشد.

2-      براساس آئین نامه هدایت تحصیلی شرایط ورود به یکی از شاخه ها یا رشته های تحصیلی در دوره متوسطه را احراز کند.

3-      دانش آموزی که نصاب قبولی را در درسی احراز نکند باید در امتحانات شهریور ماه شرکت کند و در صورتی قبول پایه اول شناخته می شود که در هر یک از آن درس ها نصاب قبولی را کسب و شرایط هدایت تحصیلی برای ورود به یک رشته یا شاخه را احراز کند.

4-      چنانچه پس از امتحانات شهریور ماه دانش آموزی حداکثر در دو ماده درسی نمره 7 تا 10 داشته باشد بشرط احراز شرایط هدایت تحصیلی به یکی از شاخه ها یا رشته ها، قبول شناخته می شود و در صورتی که معدل درس های پایه اول وی حداقل 10 باشد و در یکی از موارد درسی مذکور نمره کمتر از 7 داشته باشد نیز با رعایت سایر شرایط قبول شناخته می شود.

5-      چنانچه در امتحانات شهریور ماه معدل درس های پایه اول دانش آموزی حداقل 12 باشد با داشتن نمره بین 7 تا 10 در حداکثر دو ماده درسی و نمره کمتر از 10 در یک ماده درسی بشرط احراز شرایط هدایت تحصیلی برای ورود به یک شاخه یا رشته قبول شناخته می شود.

6-      چنانچه دانش آموزی در پایان امتحانات شهریور ماه نتواند نمره های قبولی را با توجه به بندهای بالا کسب کند  مردود شناخته می شود و باید پایه اول را در واحدهای آموزشی روزانه تکرار کند و یا در صورت تمایل می تواند در واحدهای آموزشی بزرگسالان ادامه تحصیل دهد.

7-      دانش آموزی که برای دومین بار در پایه اول مردود می شود حق ثبت نام و ادامه تحصیل در پایه اول واحدهای آموزشی روزانه را ندارد و می تواند در واحدهای آموزشی بزرگسالان و یا بصورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد.

 

شرایط قبولی در پایه دوم

 

1-      پس از برگزاری  امتحانات پایانی نوبت دوم ، دانش آموزی در هریک از درس ها قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.

2-      دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درس ها احراز نکند می تواند در امتحانات همان درس یا درس ها در شهریورماه شرکت کند ودر صورتی قبول شناخته می شود که نمره هر یک از درس های وی در شهریور ماه کمتر از نصاب قبولی نباشد.

3-      در شاخه کاردانش چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت و یا یکی از بخش های آن نصاب قبولی را کسب نکند لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخش هایی که نمره قبولی کسب نکرده است، تا پایان شهریور ماه همان سال شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

شرایط قبولی در درس های غیر نهایی پایه سوم

 

1-      پس از برگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم ، دانش آموزی در هریک از درسهای غیرنهایی قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.

2-      دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درسهایی احراز نکند و یا درسهایی از سالهای قبل وی باقیمانده باشد می تواند در امتحانات همان درس یا درسها در دوره تابستانی و یا دی ماه شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می شود که نمره هر یک از درس های وی کمتر از نصاب قبولی نشود.

3-      در شاخه کاردانش چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت و یا یکی از بخش های آن نصاب قبولی را کسب نکند لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخش هایی که نمره قبولی کسب نکرده است در دوره تابستانی ، یا دیماه شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته می شود  و گواهی نامه  استاندارد مهارت، برای او صادر می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

 

 

 

شرایط قبولی در درسهای امتحانات نهایی پایه سوم

 

1-      نمره امتحان نهایی وی در هر درس بدون ضریب کمتر از 7 نباشد.

2-      نمره سالانه یا دوره تابستانی وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی (مندرج در ماده 57) نباشد.

3-      در مورد دروس غیر حضوری کسب نمره نصاب قبولی (مندرج در ماده 57) در امتحان نهایی ملاک عمل خواهد بود.

4-      آن دسته از درسهای فنی حرفه ای که نصاب قبولی آنها 12 است از شمول بند 1 مستثنی بوده و دانش آموز باید در امتحان نهایی نصاب قبولی را کسب کند.

 

v      ماده 57: نصاب قبولی در هر درس نمره 10 و در درس های کارگاهی و آزمایشگاهی و عملیات میدانی و برخی از درسهای اختصاصی شاخه فنی و حرفه ای 12 است.

 

 

شرایط فارغ التحصیلی

 

1-     در کلیه واحدهای درسی دوره متوسطه در رشته مربوط (حداقل 96 واحد درسی) قبول شده باشد.

2-     معدل کلی وی حداقل 10 باشد.

3-     چنانچه دانش آموزی از مجموعه درسهای پایه دوم و سوم (اعم از نهایی و غیر نهایی) حداکثر در دو عنوان درسی آخرین نمره وی(سالانه یا تابستانی یا غیر حضوری) 7 و بیشتر باشد و معدل کل وی نیز حداقل 10 باشد فارغ التحصیل شناخته می شود. آن دسته از درس های شاخه فنی حرفه ای که نصاب قبولی آنها 12 است و استاندارد مهارت(درسهای مهارتی) و کارورزی در شاخه کاردانش مشمول این بند  نمی شوند.

4-     علاوه برمفاد بند 3 چنانچه دانش آموزی از درسی نمره کمتر از نصاب قبولی کسب کرده باشد ولی برابر مقررات از وی پذیرفته شده باشد و معدل کل وی حداقل 10 باشد نیز فارغ التحصیل شناخته خواهد شد.

5-     در صورتی که دانش آموز شرط 1بند را احراز کند لیکن معدل کل وی کمتراز 10 باشد به منظور تامین شرط بند 2 از درس هایی که نمره وی کمتراز 12 است یک نیمسال در واحدهای آموزشی بزرگسالان بصورت غیر حضوری و پس از آن بعنوان داوطلب آزاد درسهایی را انتخاب کند و امتحان دهد. چنانچه کمبود نمره دانش آموز مربوط به درسهای انتخابی باشد باید بجای آنها درسهای سایر رشته ها را انتخاب کند و امتحان دهد.

6-     به دانش آموزی که موفق به گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره متوسطه در رشته مربوط (حداقل 96 واحد درسی بدون احتساب نمرات انضباط) شود با رعایت سایر ضوابط گواهی نامه پایان تحصیلات دوره متوسطه(دیپلم) اعطا می شود.

 

 

 

 

 

 

شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن

 

ماده 96- هدف:

                   هدایت دانش آموز به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی ، براساس استعداد و علاقه وی و به تناسب امکانات

                   ونیازهای کشور  

 

ماده 97-  ادارات کل آموزش وپرورش استانها خط مشی های هدایت تحصیلی را با توجه یه سیاست های کلی توسعه و ضوابط هدایت تحصیلی اعلام شده با تاکید برنیازهای شغلی که توسط وزارت متبوع به آنها ابلاغ می شود،به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و نواحی ابلاغ می کنند.

 

ماده 98-  شهرستانها،مناطق و نواحی، ظرفیت های شاخه/ رشته تحصیلی را در هر سال تحصیلی به طور کتبی با توجه به امکانات به واحدهای آموزشی اعلام می کنند.

 

ماده 99– مسؤولان منطقه، ناحیه یا شهرستان با همکاری مدیران و مشاوران واحدهای آموزسی در طول هر سال تحصیلی خط مشی های توسعه و تعدیل ظرفیت هر شاخه/ رشته را براساس علاقه و استعدادها و تقاضاهای دانش آموزان و اولیای آنان به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام می کنند. ادارات، کل اطلاعاتی را که به این ترتیب حاصل می شود در تدوین خط مشی های هدایت تحصیلی منظور خواهند کرد.

 

ماده 100- مشاوران، کلیه اولیاء دانش آموزان پایه اول را مطابق تقویم اجرایی، به واحد آموزشی دعوت می کنند و ضمن توضیح اهداف نظام آموزش متوسطه در مورد سیاست های آتی کشور،مسائل علمی،فرهنگی،فن آوری و میزان نیاز جامعه به تخصصهای مختلف و اهمیت هریک از شاخه ها/ رشته های تحصیلی، آنان را راهنمایی می کنند و پس از برگزاری جلسات متناوب در نیمه دوم فروردین سال اول، نمون برگ شماره (4)  (نظر والدین دانش آموز در مورد شاخه/ رشته تحصیلی دانش آموز) را ارائه و در نیمه اول اردیبهشت جمع آوری می کنند.

 

ماده 101- مشاور باید، در طول سال تحصیلی پایه اول به طور گروهی و انفرادی طی جلساتی با دانش آموزان، اطلاعات مورد نیاز را در خصوص رشته های تحصیلی، مشاغل مرتبط، سیاستهای توسعه ... در اختیار آنان قرار دهد و سپس نمون برگ شماره 3 (نظرخواهی از دانش آموز) را در نیمه دوم فروردین سال اول به آنان تحویل و در نیمه اول اردیبهشت جمع آوری کند.

 

ماده 102- مشاور باید، با همکاری مدیردروس پس از توجیه معلمان، نمون برگ شماره 2( نظر معلمان نسبت به وضعیت درسی دانش آموزان) را بعد از امتحانات نوبت اول در اختیار معلم مربوط قرار دهد و حداکثر دو هفته قبل از شروع امتحانات نوبت دوم سال اول جمع آوری کند و پس از انتقال به نمون برگ شماره (5) هر دانش آموز، امتیاز رشته ها را محاسبه کند و مورد استفاده قرار دهد.

 

ماده 103- مشاور، پس از جمع بندی نتایج آزمونهای استعداد و رغبت، نظرخواهی از معلمان، اولیا، دانش آموز و بررسی مدارک موجود در پرونده های تربیتی تحصیلی و نمرات مربوط، نمون برگ شماره 5، را تکمیل و نظر خود را در هریک از شاخه ها و رشته های تحصیلی در مورد دانش آموز با لحاظ اولویت ها در نمون برگ شماره یک ثبت می کند.

 

ماده 104- معلمان موظفند به منظور بررسی وضعیت آموزشی دانش آموز در درس های مختلف با مشاور همکاری لازم را داشته باشند.

 

ماده 105- متصدی امور دفتری یا مسؤول پبت نمرات موظف است نمرات درس های مرتبط با شاخه ها و رشته ها و امتیاز بززسی های مشاوره ای را در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت و امضاء کند.

 

ماده 106- مسؤولیت حسن اجرای امر هدایت تحصیلی دانش آموزان و تایید نهایی نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی به عهده مدیر واحد آموزشی است.

ماده 107- نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی باید همزمان با اعلام نتایج امتحانات خردادماه سال اول یرای دانش آموز صادر شود. و پس از تایید و امضاء آن توسط مسؤول ثبت نمرات،  مشاور و مدیر واحد آموزشی با دعوت از اولیاء دانش آموز در اختیار آنان قرار گیرد.

 

 

ماده 108- ملاکهای هدایت تحصیلی:

 

الف: نمرات دوره راهنمایی تحصیلی و پایه اول متوسطه دانش آموز برابر نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی( به میزان 50 امتیاز)

 

ب) نظر مشاور براساس بررسی های مشاوره ای ( به میزان 50 امتیاز)

 

 

ü     ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته ها و شاخه های مختلف

 

رشته ریاضی فیزیک:

 

1-      مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریک از درسهای ریاضی و علوم تجربی در سه پایه در دوره راهنمایی

تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

 

2-      نمره درس ریاضی(1) (پایه اول) در دوره متوسطه حداقل 12 باشد و درس فیزیک (1) آزمایشگاه را با موفقیت (کسب حداقل نمره 10) گذرانده باشد.

 

3-      مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه باید حداقل 96 باشد و یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

 

 

رشته علوم تجربی:

 

1-      مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

 

2-      دردوره متوسطه درس های ریاضی(1) ، شیمی(1) و آزمایشگاه و علوم زیستی و بهداشت( درسهای پایه اول) را با موفقیت (کسب نمره حداقل 10) گذرانده باشد و حداقل در یکی از سه درس مذکور نمره 12 اخذ کرده باشد.

 

3-      مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

 

 

رشته ادبیات و علوم انسانی:

 

1-      مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریک از درسهای ادبیات فارسی( معدل درسهای فارسی، دستور، املاء و انشاء) و عربی در سه پایه در دوره راهنمایی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

 

2-      در درسهای ادبیات فارسی(1) ، زبان فارسی(1) ، عربی(1) و مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه نمره حداقل 10 را کسب کرده باشد و نمره درس ادبیات ( معدل نمرات درسهای ادبیات فارسی(1) و زبان فارسی(1) ) حداقل 12 باشد.

 

3-      مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

 

شاخه فنی و حرفه ای:

 

1-      مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی، علوم تجربیو حرفه وفن در سه پایه دردوره راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

 

2-      در دوره متوسطه از درس ریاضی(1) نمره حداقل 10 و از درس کارگاه خوداتکایی نمره حداقل 12 کسب کرده باشد چنانچه نمره درس کارگاه خوداتکایی دانش آموز کمتراز 12 باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود.

 

3-      مجموع نمرات درسهای مرتبط باشاخه،دردوره راهنمایی وپایه اول دوره  متوسطه باید حداقل 132 باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود اتکایی حداقل 120 باشد. به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با شاخه از 12 کمتر نباشد.

 

 

 

 

ü       با توجه به اهمیت بررسیهای مشاوره ای که در طول تحصیل دانش آموز، از طریق گردآوری اطلاعات و به شیوه های گوناگون انجام می شود. 50 امتیاز به این قسمت اختصاص داده شده است. در این بررسی ها مشاور موارد زیر را در نظر می گیرد و امتیاز آن را محاسبه می کند.

 

1-      نظرر اولیای دانش آموز                                                                            5 امتیاز

2-      نظر دانش آموز                                                                                      5 امتیاز

3-      نظر معلمان درسهای مربوط                                                                       10 امتیاز

4-      نتایج آزمونهای رغبت و استعداد(هرکدام 10 امتیاز)                                           20 امتیاز

5-      نظر مشاور براساس بررسی پرونده تربیتی تحصیلی                                           10 امتیاز

 

 

 

 

ü     علت عدم کسب شرایط شاخه یا رشته تحصیلی مورد نظر ممکن است یک،دو،سه یا هر چهار دلیل زیر باشد.

 

 

1-      موفق به کسب نمره 10 از درس یا درسهای مرتبط پایه اول متوسطه نشده باشد.

 

2-      نمره درس یا درسهای اختصاصی رشته از حد نصاب(12) کمتر باشد (ویژه رشته های نظری)

 

3-      نمره درس یا درسهای سه پایه راهنمایی از حد نصاب (30) کمتر باشد.

4-      مجموع نمرات سه پایه راهنمایی و پایه اول متوسطه در درسهای مرتبط با شاخه یا رشته از حد نصاب مقرر کمتر نباشد یابه عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته به 12 نرسد(به استثنای شاخه کاردانش که معدل 10 نیاز دارد)

 

 

تعیین مجدد شاخه یا رشته تحصیلی

 

 

دانش آموزی که بعد از امتحانات خرداد ماه پایه اول به دلایلی که اشاره کردیم شرایط هیچ یک از شاخه ها و رشته ها و یا شاخه و رشته ای که در محل سکونت آنها وجود دارد را کسب نکرده  است حداکثر تا پایان شهریور ماه پایه اول می تواند براساس موارد ذیل و رعایت سایر ضوابط با نظر مشاور نسبت به تعیین رشته مجدد اقدام می کند.

 

1-      زمان تعیین شاخه یا رشته مجدد حداکثر تا پایان شهریورماه پایه اول می باشد و دانش آموز می تواند در امتحان تعیین رشته درس یا درسهایی که شرایط را برای وی در شاخه و یا رشته های مورد نظر فراهم می کند همزمان با امتحانات شهریور ماه شرکت کند.

 

2-      چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر مربوط به نداشتن نمره 10 از درس یا درسهای پایه اول متوسطه باشد دانش آموز می تواند پس از شرکت در امتحانات شهریور ماه پایه اول و اخذ نمره 10 از درس یا درسهای مربوط و کسب سایر شرایط با صدور نمون برگ مجدد هدایت تحصیلی برای وی به شاخه یا رشته دلخواه هددایت شود.

 

3-      چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر بدلیل نداشتن نمره 12 از درس یا درسهای اختصاصی باشد (ویژه رشته های نظری) دانش آموز می تواند با نظر مشاور در امتحان تعیین رشته درس یا درسهای مربوط در شهریور ماه پایه اول شرکت کند و در صورت کسب شرایط به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود.

 

4-      در صورتی که دانش آموز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر را به دلیل عدم کسب  حد نصاب(30) از درسهای مرتبط دوره راهنمایی احراز نکرده باشد در صورت داشتن معدل 12 از درسهای مرتبط پایه اول متوسطه ویا کسب آن از طریق امتحان تعیین رشته و داشتن سایر شرایط می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود.

 

5-      چنانچه مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دوره راهنمایی و پایه اول متوسطه دانش آموز به حد نصاب مقرر نرسد در صورت داشتن معدل 12 از درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در پایه اول متوسطه می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود (لازم به یادآوری است، در شاخه نظری نمره درس اختصاصی دانش آموز نیز باید حداقل 12 باشد.)

 

تبصره 1: چنانچه معدل درسهای مرتبط پایه اول متوسطه دانش آموز 12 نباشد نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود.(لازم به یادآوری است در شاخه نظری نمره درس اختصاصی دانش آموز نیز باید به حداقل 12 برسد) و یا معدل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته (معدل مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دوره راهنمایی و پایه اول متوسطه ) وی در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی به 12 برسد.

 

تبصره 2: دانش آموز متقاضی شاخه کاردانش مشمول بندهای 4 و 5 نمی شود و در صورت کسری نمره با نظر مشاور می تواند به شاخه مذکورهدایت شود.

 

 

 

 

 

 

 

تغییر شاخه یا رشته

 

 

 

دانش آموزی که در پایه دوم به تحصیل اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد( اعم از اینکه شرایط رشته مورد تقاضا را در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی کسب کرده یا نکرده باشد) با نظر مشاور و رعایت موارد ذیل می تواند در پایه سوم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود.

 

1-    دانش آموزی که متقاضی تغییر رشته به رشته های شاخه نظری است باید در خرداد یا شهریورماه پایه دوم در امتحان تغییر رشته درسهای تخصصی پایه دوم رشته جدید (صرفا درسهایی که پیش نیاز درسهای پایه سوم رشته جدید هستند) شرکت کند و چنانچه از کلیه درسهای مذکور نمره قبولی کسب کند با تغییر رشته وی موافقت می شود.

 

 

2-    تغییر رشته دانش آموزان شاخه های نظری یا کاردانش به رشته های شاخه فنی و حرفه ای و یا تغییر رشته در همان شاخه ، منوط به توفیق در امتحانات کلیه درسهای اختصاصی پایه دوم رشته جدید در خرداد یا شهریور همان سال با در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش در رشته هایی می باشد که اسامی آن از سوی معاونت آموزشی اعلام خواهد شد.

 

 

3-    تغییر شاخه یا رشته از سایر شاخه ها و رشته ها به رشته های مهارتی شاخه کاردانش بلامانع است و در مواردی که دانش آموز بخواهد در واحدهای آموزشی کاردانش دولتی تحت پوشش آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهد به لحاظ رعایت ظرفیت رشته های مهارتی موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه نیز الزامی است.

 

 

4-    زمان تغییر شاخه یا رشته در دوره روزانه حداکثر تا پایان شهریورماه پایه دوم می باشد و دانش آموز موظف است حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه تقاضای کتبی خود را به مدیر واحد آموزشی تحویل دهد تا نسبت به انجام مراحل تغییر رشته اقدام شود.

 

 

تذکر: دانش آموز متقاضی تغییر رشته می تواند درسهای امتحان تغییر رشته را حداکثر در دو مرحله خرداد و شهریورماه پایه دوم امتحان دهد.

 

 

5-    شرکت دانش آموز در امتحان درسهای تغییر رشته همراه با امتحان درسهای پایه دوم رشته اولیه وی بلامانع است. نمره درسهای امتحان تغییر رشته همانند درسهای غیر حضوری محاسبه می شود و چنانچه دانش آموز در امتحان کلیه درسهای تغییر رشته نمره قبولی کسب کند و تغییر رشته دهد نمرات مذکور از وی پذیرفته می شود و صرفا در معدل کل دانش آموز در رشته جدید منظور خواهد شد.

 

کلید امتیازات آزمون ها و نمون برگهای مربوط به هدایت تحصیلی

 

 

1-     اجرا، تصحیح ، نمره گذاری و تفسیر نتایج آزمونهای مربوط به هدایت تحصیلی از وظایف مشاور است که در خصوص اجرای آزمون های مذکور می تواند از همکاری سایر عوامل اجرایی واحد آموزشی بهره مند شود.

 

امتیازهای مربوط به آزمون شامل موارد زیر می باشد:

 

آزمون رغبت                   10 امتیاز                 (مطابق با شیوه نامه مربوط)

 

آزمون استعداد                  10 امتیاز                 (مطابق با شیوه نامه مربوط)

 

 

2-     امتیازهای نمون برگ نظرخواهی از دانش آموز( 5 امتیاز)

 

انتخاب اول

انتخاب دوم

انتخاب سوم

انتخاب چهارم

انتخاب پنجم

انتخاب ششم و انتخاب نکرده

پنج امتیاز

چهار امتیاز

سه امتیاز

دو امتیاز

یک امتیاز

صفر امتیاز

 

 

 

3-     امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از والدین(5 امتیاز)

 

انتخاب اول

انتخاب دوم

انتخاب سوم

انتخاب چهارم

انتخاب پنجم

انتخاب ششم و انتخاب نکرده

پنج امتیاز

چهار امتیاز

سه امتیاز

دو امتیاز

یک امتیاز

صفر امتیاز

 

 

 

4-     امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از معلمان(10 امتیاز)

 

عالی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

بی جواب

ده امتیاز

هشت امتیاز

شش امتیاز

چهار امتیاز

دو امتیاز

صفر امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس پیش نیاز پایه سوم رشته های نظری

 

رشته ادبیات و علوم انسانی:

دروس پایه سوم

 

پیش نیاز

عربی (3) ویژه علوم انسانی

 

عربی(2)­ویژه علوم انسانی

جامعه شناسی(2)

جامعه شناسی(1)

 

 

رشته ریاضی-فیزیک:

دروس پایه سوم

 

پیش نیاز

فیزیک(3) و آزمایشگاه ویژه ریاضی فیزیک

 

فیزیک (2) و آزمایشگاه

شیمی(3) و آزمایشگاه

 

شیمی (2) و آزمایشگاه

جبر و احتمال

 

ریاضی(2)

هندسه (2)

 

هندسه(1)

حسابان

 

ریاضی(2)

 

 

رشته علوم تجربی:

دروس پایه سوم

 

پیش نیاز

فیزیک(3) و آزمایشگاه ویژه علوم تجربی

 

فیزیک(2) و آزمایشگاه

شیمی(3) و آزمایشگاه

 

شیمی(2) و آزمایشگاه

ریاضی(3)

 

ریاضی(2)

زیست شناسی(2) و آزمایشگاه

 

زیست شناسی(1) و آزمایشگاه

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:35  توسط قاسم عزیزیانی  |